Co robi DISTINCT w zapytaniu SQL?

redakcja | 12.03.2021 11:29

Słowo kluczowe DISTINCT pozwala pobrać lub policzyć unikalne wiersze w kolumnie, lub kolumnach podczas wykonywania komendy SELECT w relacyjnych bazach danych SQL. DISTINCT gwarantuje nam to, że wiersze w danej kolumnie będą unikalne, bo to słowo kluczowe pomija zduplikowane rekordy w wybranych kolumnach.

Mężczyzna pracujący na komputerze
Mężczyzna pracujący na komputerze | envato, DragonImages

Ogólny zapis zapytania ma postać jak poniżej. Należy pamiętać, że słowo DISTINCT powinno pojawiać się po słowie kluczowym SELECT.

SELECT DISTINCT nazwa_kolumny FROM nazwa_tabeli

Podczas liczenia wierszy ogólne zapytanie ma postać:

SELECT COUNT (DISTINCT nazwa_kolumny) FROM nazwa_tabeli gdzie nazwa_kolumny jest kolumną, w której wiersze będą unikalne. 

Jeśli zapytanie SELECT wyciąga wiersze z więcej niż jednej nazwy kolumny, to wtedy kombinacja wartości ze wszystkich wybranych pól(kolumn) musi być unikatowa dla danego wiersza. 

DISTINCT jest bardzo przydatną funkcją w codziennej pracy z bazami danych, funkcję taką mają zaimplementowane prawie wszystkie silniki bazodanowe. Nierelacyjna baza danych MongoDB również posiada metodę DISTINCT w postaci zaimplementowanej metody  db.collection.distinct().

Z angielskiego na polski distinct najczęściej przetłumaczymy jako odrębny.

Artykuły z kategorii
Artykuły z portalu