SELECT DISTINCT

Ogólny zapis zapytania ma postać jak poniżej. Należy pamiętać, że słowo DISTINCT powinno pojawiać się po słowie kluczowym SELECT.

SELECT DISTINCT nazwa_kolumny FROM nazwa_tabeli

Podczas liczenia wierszy ogólne zapytanie ma postać:

SELECT COUNT (DISTINCT nazwa_kolumny) FROM nazwa_tabeli gdzie nazwa_kolumny jest kolumną, w której wiersze będą unikalne. 

Jeśli zapytanie SELECT wyciąga wiersze z więcej niż jednej nazwy kolumny, to wtedy kombinacja wartości ze wszystkich wybranych pól(kolumn) musi być unikatowa dla danego wiersza. 

Do czego przydaje się DISTINCT w SQL? 

DISTINCT jest bardzo przydatną funkcją w codziennej pracy z bazami danych, bardzo często potrzebujemy wyciągnąć unikalne listy z nadmiarowych danych. Przykładowo, chcemy wyciągnąć listę miast w których mieszkają pracownicy danej firmy, bez wyświetlania powtarzający się danych, jeśli kilku pracowników mieszka w tym samym mieście. 

DISTINCT nie w SQL

Funkcję distinct lub analogiczną mają zaimplementowane prawie wszystkie silniki bazodanowe.

Nierelacyjna baza danych MongoDB również posiada metodę DISTINCT w postaci zaimplementowanej metody  db.collection.distinct().

Jeżeli chcesz przełożyć DISTINCT na terminologię Microsoft Excel, to działa bardzo podobnie jak funkcja "Usuń duplikaty".

Z angielskiego na polski distinct najczęściej przetłumaczymy jako odrębny.